• کد خبر: ۲۳۲۰۰
بیستمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی برگزا شد

ابوترابی: مسیر تامین مالی اوراق بهادار در بازار سرمایه صعودی است

انتشار 14هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال جاری
روند انتشار این اوراق صعودی است به طوری که در بین سالهای 90 تا 94 فقط کمتر از 30 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک در بازار منتشر شد. اما در سال 95 بیش از 83 هزار میلیارد ریال انواع صکوک در بازار سرمایه منتشر شد. سال ۹۶ نیز بازار سرمایه شاهد انتشار بیش از 132 هزار میلیارد ریال انواع اوراق صکوک بود. امسال نیز تاکنون با توجه به آمار اعلامی نزدیک به 14 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک در بازار منتشر شده است.

انجمن مالی اسلامی ایران اقدام به برگزاری بیستمین نشست تخصصی با موضوع "صفر تا صد فرایند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه" کرد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر مالی» غلامرضا ابوترابی، مدیر عامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در این مراسم به تشریح و معرفی صنایع و ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه پرداخت.

ابوترابی با اشاره به صنایع و ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه برای حوزه های گوناگونی امکان تامین مالی را فراهم کرده است.

به گفته وی بانک ها با انتشار اوراق رهنی، مرابحه و اجاره می توانند از مسیر بازار سرمایه تامین مالی کنند. همچنین بازار سرمایه در حوزه مسکن نیز صندوق زمین و ساختمان را تعریف کرده است. دولت نیز می تواند با انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولت و اوراق مبتنی بر دارایی از بازار سرمایه تامین مالی کند.

وی به ساختار تامین مالی در حوزه صنعت پرداخت و افزود: در  این بخش نیز امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه، مشارکت، سلف موازی استاندارد و خرید دین برای تامین مالی وجود دارد.

مدیر عامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به روش های تامین مالی دو بخش بازرگانی و گردشگری نیز اشاره کرد و ادامه داد: بازار سرمایه امکان تامین مالی از طریق مضاربه، مرابحه و خرید دین برای بخش بازرگانی و اوراق منفعت، سفارش ساخت، اجاره، مرابحه و مشارکت را برای حوزه گردشگری فراهم کرده است.

تفاوت تامین مالی در بازار سرمایه و بانک

عضو انجمن مالی اسلامی در ادامه، تفاوت های تامین مالی در بازار سرمایه و نظام بانکی را تشریح کرد و گفت: تامین مالی در بازار سرمایه به صورت بلند مدت و مبتنی بر قرارداد انجام می پذیرد در حالیکه در نظام بانکی تامین مالی کوتاه مدت بوده و مبتنی بر عقود است؛ در بازار سرمایه اولویت بر تامین مالی بنگاه های بزرگ بوده و در نظام بانکی این بنگاه های کوچک و متوسط هستند که در اولویت تامین مالی قرار می گیرند.

ابوترابی در ادامه مسیر تامین مالی در بازار سرمایه را تشریح کرد و افزود: برای ورود به بازار سرمایه با هدف تامین مالی باید چهار مرحله را پشت سر گذاشت و شرایط را اخذ کرد.

به گفته وی بررسی طرح توسعه شرکت، تهیه گزارش توجیهی توسط مشاور، دریافت نشر حسابرس و ارسال مدارک به سازمان از طریق مشاور اولین قدم است. مرحله دوم بررسی مدارک و مستندات توسط سازمان بورس و رفع نواقص توسط مشاور و شرکت متقاضی تامین مالی است. پس از آن سازمان بورس برای صدور موافقت اصولی انتشار اوراق مدارک را بررسی می کند. آخرین مرحله نیز تکمیل مدارک از جمله قراردادهای ارکان و صدور مجوز است.

انواع روش های تامین مالی

وی در ادامه به تشریح روش های تامین مالی پرداخت و اظهار داشت: برای انتشار اوراق اجاره با هدف تامین نقدینگی باید در مرحله اول متقاضی تامین مالی برای موضوع آن و دارایی مبنای انتشار اوراق تصمیبم گیری کند. مرحله بعد ارسال مدارک و مستندات از طریق شرکت مشاور به نمایندگی از بانی به سازمان بورس است. پس از آن با صدور موافقت اصولی توسط سازمان بورس در صورت کامل بودن مدارک و مشخص شدن نهاد واسط ، قراردادها و سایر مدارک توسط مشاور تکمیل می شود. پس از آن مجوز انتشار اوراق توسط سازمان بورس صادر میشود. سرانجام اوراق در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.  پس از انتشار اوراق و دریافت وجوه، دارایی توسط نهاد واسط خریداری می شود. پرداخت های مربوط به مبالغ اجاره بها توسط بانی و انتقال دارایی به بانی در پایان عمر اوراق،  آخرین مراحل این روش تامین مالی است.

ابوترابی در ادامه ساختار اجمالی اوراق بهادار را تشریح کرد و گفت: شرایط بانی در اوراق اجاره برای شخص حقوقی غیر دولتی و شخص حقوقی عمومی یا دولتی متفاوت است .

دارایی های قابل قبول

در ادامه این مراسم دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره توسط مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تشریح شد.

به گفته وی، زمین، ساختمان و تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل حمل و نقل دارایی های قابل قبول برای انتشار اوراق اجاره هستند. همچنین تاکید شده که دارایی مشاع به شرط واگذاری مالکیت کل دارایی، می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. ارزش تقریبی دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره نباید کمتر از پنجاه میلیارد ریال باشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی، در تعریف مفهوم اوراق اجاره گفت: اوراق اجاره اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. همچنین انواع تامین مالی از طریق اوراق اجاره با دو شرط تامین دارایی با جدایی بانی و فروشنده و تامین نقدینگی با اتحاد بانی و فروشنده اجرایی می شود.

ساختار اجمالی انواع اوراق بهادار

ابوترابی ساختار اجمالی اوراق بهادار ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین را معرفی کرد و گفت: اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق سلف، اوراق منفعت، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق وکالت با دستورالعمل و سابقه انتشار در بازار سرمایه از انواع ابزارهای ساختار اجمالی اوراق بهادار اسلامی است.

وی همچنین ساختار اجمالی اوراق بهادار اسلامی در بخش ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری را  معرفی کرد و گفت: ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری شامل اوراق مشارکت، اوراق مضاربه، اوراق مزارعه و اوراق مساقات هستند.

ابوترابی حجم و تعداد صکوک منتشره در بازار سرمایه تا مرداد ۹۷ را اعلام کرد و گفت: روند انتشار این اوراق صعودی است به طوری که در بین سالهای ۹۰ تا ۹۴ فقط کمتر از 30هزار میلیارد ریال صکوک در بازار منتشر شد. اما در سال ۹۵ بیش از 83هزار میلیارد ریال انواع صکوک در بازار سرمایه منتشر شد. سال ۹۶ نیز بازار سرمایه شاهد انتشار بیش از 132 هزار میلیارد ریال  انواع اوراق صکوک بود. امسال نیز تاکنون با توجه به آمار اعلامی نزدیک به 14 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک در بازار منتشر شده است.

این مقام مسول در خاتمه ارکان انتشار اوراق بدهی را جمع بندی کرد و ادامه داد: بانی، بازارگردان، ضامن، نهاد واسط ، متعهد پذیره نویسی ، عامل فروش و عامل پرداخت ارکان انتشار اوراق و تامین مالی از بازار سرمایه هستند. همچنین برای انتشار برخی اوراق ممکن است ارکان دیگری هم استفاده شود.

 

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: