• کد خبر: ۴۴۵۱۱

"شبریز" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

شرکت پالایشگاه نفت تبریز در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۲۳ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۷۰ درصد سود عملیاتی، افزایش ۶۹ درصد سود خالص، افزایش ۱۴۹ درصد دارایی‌ها و افزایش ۱۷۲ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود شرکت پالایشگاه نفت تبریز را زیر ذره‌بین قرار داده است:
نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۱۲.۲ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ به ۸.۶ درصد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، کاهش پیدا کرده است.
همچنین در این دوره، نسبت حاشیه سود خالص شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
نسبت جمع بدهی به جمع دارایی‌ها از ۶۳ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها از ۰.۱۷ به ۰.۲۹ افزایش پیدا کرده است.
همچنین، P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت تبریز ۱۴.۶ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۴.۱ است، از ریک بالاتری برخوردار است.
سود خالص "شبریز" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۴۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.
سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۲۰۰۸ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصد داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت پالایشگاه نفت تبریز در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۲۳ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۷۰ درصد سود عملیاتی
• افزایش ۶۹ درصد سود خالص
• افزایش ۱۴۹ درصد دارایی‌ها
• افزایش ۱۷۲ درصد سود انباشته
• افزایش ۷۱ درصد حقوق مالکانه
• کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱۲.۳ درصد به ۸ درصد
• کاهش حاشیه سود عملیاتی از ۱۲.۲ درصد به ۸.۶ درصد
• کاهش حاشیه سود خالص از ۹.۸ درصد به ۶.۷ درصد
• کاهش بازده دارایی از ۴۱ درصد به ۲۹ درصد
• کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۹۸ درصد به ۶۶ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: