• کد خبر: ۴۴۵۱۹

"دتوزیع" زیر ذره‌بین گزارش تحلیلی-تفسیری

شرکت توزیع داروپخش در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۲۵ درصد درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۲۹ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۱ درصد سود خالص، افزایش ۱۹ درصد دارایی‌ها، افزایش ۳۲ درصد سود انباشته داشته است.

عصر مالی، در مجموعه بررسی‌های تحلیلی ـ تفسیری خود شرکت توزیع داروپخش را زیر ذره‌بین قرار داده است:
حاشیه سود عملیاتی که بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است و در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۵.۴۴ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۳۰ درصد کاهش یافته است.
حاشیه سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۲.۸۵ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۳۹ درصد افزایش یافته است که به علت افزایش سود خالص شرکت است.
جمع بدهی‌ها به جمع دارایی‌های شرکت توزیع داروپخش در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برابر ۹۲.۵۶ درصد است و نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ کاهش ۱.۲۸ درصد داشته است که بیانگر این است که شرکت نسبت به سال مدت مشابه سال گذشته میزان کمتری از دارایی هایش از بدهی‌ها تامین می‌کند.
نسبت سود انباشته به دارایی‌ها در این مدت برابر ۰.۰۴ است که نسبت به ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۸ تغییری نداشته است.
همچنین، P/E سهم شرکت توزیع داروپخش ۴۴.۶۰ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۸.۱۰ است، ریسک بالاتری را نشان می‌دهد.
سود خالص این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۶۰۷,۱۶۳ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۶ درصدی داشته است.
 سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ ماهه آذر ۹۹ مبلغ ۱,۰۱۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۶ درصدی داشته است.
نکات با اهمیت گزارش شرکت توزیع داروپخش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
• افزایش ۲۵ درصد درآمد‌های عملیاتی
• افزایش ۲۹ درصد سود عملیاتی
• افزایش ۴۱ درصد سود خالص
• افزایش ۱۹ درصد دارایی‌ها
• افزایش ۳۲ درصد سود انباشته
• افزایش ۵۴ درصد حقوق مالکانه
• افزایش حاشیه سود خالص از ۲.۴۶ درصد به ۲.۸۵ درصد
• کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱۱.۴۴ درصد به ۱۰.۹۶ درصد
• افزایش بازده دارایی از ۴.۱۲ درصد به ۴.۴۶ درصد
• افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از ۶۸.۸۸ درصد به ۸۰.۸۲ درصد

نظرات
نظر خود را بیان کنید
نام:
ایمیل: